OGÓLNE WARUNKI NAJMU

– SPOSÓB CZASOWEGO KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

(w skrócie „OWN”)

SunsetApp Apartamenty w Kołobrzegu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-CARS sp.j

ul. Wspólna 1P, 45-837 Opole nr KRS 0000382592, nr NIP 99104770005 będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, zwany dalej WYNAJMUJĄCY,

NAJEMCA – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji SunsetApp.

APARTAMENT – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej SunsetApp, który Najemca wynajmuje na pobyt czasowy wyłącznie w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, parkingowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie: apartamentu „ SunsetApp” 78-100 Kołobrzeg, ul. Poleska 10 mieszkania 101, 111 oraz ul. Poleska 12 mieszkania 202, 212 jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej przez Najmującego, jak również poprzez dokonanie rezerwacji elektronicznie lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie przez Najemcę. Dokonując ww. czynności, Najemca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie apartamentów SunsetApp Regulamin jest dostępny na stronach internetowych susnetapp.pl

3. Doba noclegowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.

4. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Najemca powinien zgłosić telefonicznie Wynajmującemu pod numerem (+ 48) 604 916 388 lub (+ 48) 604 521 388, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: info@sunsetapp.pl jak najszybciej. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku najemców nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Najemcy jest okazanie wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Wynajmujący ma prawo odmówić wykonania usługi na rzecz Najemcy, który:

– nie udostępni do wglądu ważnego dowodu tożsamości

– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin

3. Obowiązujące ceny prezentowane są tylko na stronach sunsetapp.pl są cenami brutto

4. Przez cały czas pobytu w apartamencie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zapłata zadatku w wysokości 30% wartości usługi noclegowej w terminie 48 godzin od złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. Zadatek nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, dlatego bardzo prosimy o przemyślane terminy rezerwacji.

7. Pełna należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na 7 dni przed przyjazdem. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem otrzymania kluczy do apartamentu.

8. Przy przekazywaniu kluczy przez Wynajmującego lub jego przedstawiciela pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 300 PLN, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Najemcy, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w okresie do 3 dni od wyjazdu Najemcy i zwrotu kaucji przelewem bankowym na konto Najemcy w terminie do 7 dni od daty sprawdzenia stanu Apartamentu i wykluczenia ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy.

9. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej , wynajmujący nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.

10. Zakwaterowanie i odbiór kluczy do Apartamentu odbywa się w godzinach 16.00-20.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu od Wynajmującego bądź jego przedstawiciela, sprawdzając jego stan techniczny i czystość oraz czy Apartament odpowiada wybranej ofercie ze strony internetowej www.sunsetapp.pl .W celu sprawnego przejęcia Apartamentu zaleca się Najemcy skontaktowanie się z Wynajmującym lub wskazanym Opiekunem Apartamentu minimum na godzinę przed szacowaną godziną rzeczywistego przyjazdu na miejsce.

11. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż ustalone godziny zakwaterowania, Najemca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazd i zakwaterowanie w godzinach wieczornych (tj. po godzinie 20.00 ) jest objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych płatną gotówką osobie przekazującej w imieniu Wynajmującego w chwili przyjazdu.

12. Zakończenie pobytu i zdanie Apartamentu, w tym zwrot kluczy następuje do godz. 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Natomiast do godz. 12.00 Najemca jest zobowiązany opuścić osiedle na którym korzystał z Apartamentu, w tym zajmowane miejsce parkingowe.

13. Z chwilą zwrotu kluczy do Apartamentu następuje dla Najemcy faktyczne zakończenie pobytu. Przekroczenie ustalonych godzin zdania Apartamentu, o których mowa w regulaminie skutkować będzie naliczeniem kolejnej opłaty za pobyt w Apartamencie według stawek zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.

§4 WYNAGRODZENIE I INNE OPŁATY

1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana przy potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym po złożeniu zapytania rezerwacyjnego

2. Opłata, o której mowa regulaminie, wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej oraz przy potwierdzeniu rezerwacji zawiera 8% podatek od towarów i usług (podatek VAT).

3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

a. opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób zadeklarowanych przez Najemcę, maksymalnie 4 osoby dorosłe (inne konfiguracje wymagają każdorazowo akceptacji Wynajmującego).

b. korzystanie z bezprzewodowej sieci Wi-Fi dostępnej w Apartamencie,

c. miejsce parkingowe na terenie osiedla, ogólnodostępne dla mieszkańców.

d. całodobową ochronę,

e. korzystanie ze strefy F&S, zgodnie z regulaminem dotyczącym obiektu, który został określony przez jego zarządcę. z wyłączeniem §4 pkt. 1 c

– korzystanie z sali fitness, j.w.

– korzystanie z basenu odkrytego z brodzikiem, j.w.

– korzystanie z basenu krytego i sauny, j.w.

– korzystanie z bawialni dla dzieci. j.w.

1. Dodatkowe opłaty niewliczone w cenę opłaty za wynajem Apartamentu stanowią:

a. opłata klimatyczna według stawek ustalonych dla miasta Kołobrzeg,

2. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane przy potwierdzeniu

rezerwacji i w OWN.

3. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników,

wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia.

4. Po akceptacji rezerwacji w ciągu 48 godzin Najemca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji podaną opłatę rezerwacyjną w wysokości 30 % opłaty za wynajem Apartamentu.

5. Za dokonanie wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Wynajmujący zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji.

6. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Wynajmujący nadal dysponuje wolnymi miejscami.

7. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie Najemca zobowiązany jest zapłacić w terminie do 7 dni przed planowanym przyjazdem do Apartamentu na rachunek bankowy wskazany w regulaminie lub gotówką w dniu przyjazdu.

8. Płatności można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Wynajmującego:

Nr konta Idea Bank 69 1950 0001 2006 0412 0223 0002

§5 ZABEZPIECZENIE APARTAMENTU

1. Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumie się zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczaniu. Należy także starannie przechowywać klucze, tak by nie miały do nich dostępu osoby trzecie. Zakazuje się wynoszenia z mieszkania znajdujących się w nim rzeczy należących do Wynajmującego.

2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

3. Nie można udostępniać ani przekazywać apartamentu osobom trzecim. Z apartamentu może korzystać uzgodniona w wynajmującym liczba osób, jednak nie większa, niż wskazana w ofercie dla poszczególnych apartamentów.

4. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

5. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu

6. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania wynajmowanego apartamentu w należytym stanie.

7. Przekazanie kluczy Najemcy jak i ich zwrot mogą odbyć się jedynie w wynajmowanym apartamencie.

8. Wynajmujący nie wyraża zgody na palenie papierosów ani innych używek wewnątrz mieszkania. za nieprzestrzeganie tego zakazu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 złotych.

9. Wynajmujący nie zgadza się na pobyt zwierząt w mieszkaniu

10. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą gościnnie przebywać w nim od godziny 8:00 do godziny 22:00.

11. Za dodatkowe osoby znajdujące się w wynajmowanym apartamencie przez Najemcę po godzinie 22:00, będzie naliczana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wynajmujący zastrzega sobie prawo pobrania tej opłaty z kaucji Najmującego wpłaconej w pierwszym dniu pobytu w wynajmowanym apartamencie.

12. Wynajmujący oraz obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego apartamentu. Prawo wejścia do wynajętego apartamentu przez Wynajmującego pozostawia się Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Najemcy i przebywających osób lub w przypadku niestosowania się Najemcy i przebywających osób do niniejszego regulaminu, co może skutkować natychmiastowym usunięciem Najemcy z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas najmu.

13. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu, w razie konieczności w asyście policji. W danych okolicznościach opłata za pobyt w Apartamencie nie podlega zwrotowi w żadnej części.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Odpowiedzialność: Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego pobytu Najemcy w apartamencie.

2. Wynajmujący oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Najemcy, które zostały uszkodzone lub pozostawione przez najemcę w apartamencie podczas pobytu i po jego opuszczeniu.

3. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o wszelkich zniszczeniach i szkodach niezwłocznie po ich zaistnieniu.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, należących do Klienta.

5. Najemca obciążony jest odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie, które powstały bezpośrednio z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość naprawienia szkód wyrządzonych przez Najmującego i obciążenia go kosztami poprzez ściągnięcie środków z pobranej kaucji.

6. Najemca zobowiązuje się nie przekazywać/udostępniać apartamentu/nieruchomości osobom trzecim, ani w okresie jego pobytu w apartamencie, ani tym bardziej po jego zakończeniu.

7. W okresie trwania najmu do przebywania w apartamencie upoważnione są jedynie osoby zgłoszone w karcie meldunkowej.

8. W przypadku nie przestrzegania zasad zawartych w §5 w punktach 6 i 7, wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji wpłaconej pierwszego dnia pobytu przy odbiorze kluczy przez Najmującego.

9. W przypadku uszkodzenia apartamentu w sposób uniemożliwiający jego wynajmowanie kolejnym najemcom, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy, który odpowiadał za wynajem apartament kosztami niezrealizowanych rezerwacji w czasie usuwania wynikłej z jego winy szkody.

10. Najemca zobowiązany jest do utrzymania ciszy nocnej w godzinach 22.00-8.00.

11. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do przydzielenia Najemcy innego apartamentu o podobnym standardzie i zbliżonej lokalizacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego wybrane przez Najemcę apartament nie będzie dostępny. W przypadku braku wolnych apartamentów Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.

12. Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przyłącza internetowego w wynajmowanym apartamencie oraz za rozsyłane treści i piliki oraz ściągane treści i pliki.

13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii od niego niezależnych, np. przerw w dostawie wody, prądu, sygnału tv, sygnału internetowego i itp.

14. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

15. Przedmioty pozostawione przez Najemcę po ustaniu stosunku najmu będą odesłane (na jego wyraźną prośbę) na jego koszt pod wskazany adres. Rzeczy pozostawione w lodówce będą wyrzucane.

16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego najmującego lub osób z nim przebywających w wynajmowanym apartamencie.

§7 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

1. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych, oraz ogólnie pojętego zakłócania spokoju. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku Wynajmujący zastrzega, iż ma prawo nałożyć na Najemcę karę w wysokości 1500 PLN oraz natychmiast usunąć Najemcę z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas najmu. Wynajmujący i osoby trzecie zaproszone do apartamentu przez Najemcę, odpowiadają za wszystkie zniszczenia wynajmowanego apartamentu jak i budynku.

2. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy do apartamentu, (pilota do garażu) wydanych w dniu przekazania apartamentu i ewentualnie miejsca garażowego, Wynajmujący, zastrzega sobie prawo do odjęcia kosztu dorobienie kluczy, pilota do bramy wjazdowej garażu podziemnego (koszt zależny od ilości kluczy, pilotów) z kaucji zwrotnej nie mniej niż 250,00zł

5. Najemcy zabrania się wymieniać zamki oraz samodzielnie dorabiać klucze do apartamentu. Istnieje możliwość otrzymania większej ilości kompletów kluczy, jednak musi to wynikać z liczby osób zgłoszonych do zamieszkania w apartamencie podczas rezerwacji.

6. Najemca nie ma prawa wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie

.7. Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

8.Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie przekazania apartamentu przez Najemcę, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń najmującego.

9. Najemca zobowiązuje się do pozostawienia apartamentu Wynajmującego w stanie w jakim go zastał.

10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w wynajmowanym apartamencie nie wolno Najemcy używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§8 OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Najemca wynajmujący apartament zobowiązany jest do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w budynku, gdzie znajduje się apartament.

2. Najemca zobowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.

4. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, oraz innych używek.

5. Zabrania się Najemcy nadmiernego hałasowania na terenie apartamentu i części wspólnych budynku w którym się znajdują, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych lokatorów innych apartamentów.

6. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna.

7. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia i zapalania świeczek. Nie przestrzeganie zakazu może skutkować zatrzymaniem kaucji wpłaconej przez Klienta przy obiorze kluczy pierwszego dnia pobytu.

§9 Postanowienia dodatkowe

1. Najemca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszelkich sytuacjach, których zaistnienie byłoby niezgodne z regulaminem za pomocą kontaktu telefonicznego pod numer Wynajmującego (+ 48) 604 916 388 lub (+ 48) 604 521 388 i wysłaniem informacji na adres poczty elektronicznej Wynajmującego e-mail: info@sunsetapp.pl .

2. Wynajmujący dokłada wszelkich starań aby zapewnić swoim Najemcom komfortowy i niezakłócony pobyt w udostępnianych przez siebie apartamentach. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące działań oraz wykonywania zobowiązań Wynajmującego powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich zaistnieniu lub zauważeniu, aby umożliwić Wynajmującemu podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu.

3. Wynajmujący oświadcza, że w ramach swojej działalności stara się udostępniać jak najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje na temat stanu faktycznego apartamentów jak również ich wyposażenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w stanie apartamentów i ich wyposażenia w stosunku do zdjęć zamieszczonych na stronach Wynajmującego

4. Rezerwacji w ramach wynajmu apartamentu mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, mogące wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamentach jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich.

5. W kwestiach nieuregulowanych w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Wynajmującego.